REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wersja 1 z dnia 7.04.2021 roku.


§ 1 WŁAŚCICIEL SERWISU


Właścicielem Serwisu Roboccasion.com prowadzonego pod adresem https://roboccasion.com jest Ksnbiz Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dunikowskiego 10, 44-100, wpisana do Rejestru Pracodawców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713252, NIP 6312677767, [zwany dalej:Operatorem], z którą można się również kontaktować drogą mailową pod adresem e-mail: info@roboccasion.com


§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na stronie internetowej https://roboccasion.com/pl, Operator świadczy odpłatną usługę dostępu do Serwisu Roboccasion.com, za pośrednictwem, którego:
  1. Dokonywana jest analiza ofert usług lub produktów których klient poszukuje na podstawie wypełnionego przez klienta zgłoszenia.
  2. Na podstawie zgłoszenia Użytkownika, Operator prezentuje oferty produktów lub usługi z kategorii którą wybrał użytkownik, wraz z porównaniem tych ofert opierając się o takie wskaźniki jak:cena,dostępność,jakość, aspekty techniczne charakterystyczne dla danego rodzaju ofert.
  3. Użytkownik otrzymuje dostęp do systemu technologicznego Operatora w postaci platformy dostarczającej pełną analizę porównawczą ofert których poszukuje, informującej o aktualnych trendach względem wyszukanych ofert, monitorującej status produktu lub usługi z której klient korzysta, umożliwiającej zakup ofert lub produktów na stronie producenta będących w obszarze zainteresowania klienta, zgodnie ze zgłoszeniem Użytkownika,.
  4. Pozycjonowanie przedstawianych ofert odbywa się na podstawie: subiektywnej oceny Usługodawcy opartej o cenę, jakość, dostępność jak również ewentualne umowy wiążące Operatora i Usługodawcę.
  5. Użytkownik może dokonywać nieograniczonej liczby zgłoszeń w obszarze różnych kategorii dostępnych w platformie,
  6. Czynności wykonywane przez Operatora, w tym zbieranie i przetwarzanie Informacji ze Zgłoszenia Użytkownika, mające na celu obsługę Zgłoszenia i przekazywanie Użytkownikowi informacji o ofertach spełniających określone przez Użytkownika wymagania podczas korzystania z Serwisu, a także składanie zamówień dokonanych przez Użytkownika do Producentów lub usługodawców których ofertą są zainteresowani;
  7. Użytkownik w sposób cykliczny otrzymuje newsletter, w którym prezentowane są treści o aktualnych ofertach z kategorii które zostały wskazane przez użytkownika,

  [dalej jako: Usługi]

 2. W wersji demo (nieodpłatnej) Odwiedzający otrzymuje dostęp do ograniczonej funkcjonalnie wersji Serwisu, w ramach którego, Usługodawca prezentuje mu oferty w ograniczonej liczbie.
 3. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) [dalej jako: Ustawa].
 4. Niniejszy Regulamin określa treść łączącej Strony Umowy, warunki i tryb świadczenia Usług Operatora na rzecz Użytkownika. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem oznacza zapoznanie się oraz pełną bezwarunkową akceptację warunków Regulaminu, co Użytkownik oświadcza, zaznaczając checkbox Zapoznałem się z Polityką Prywatności oraz akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie prawnie wiążącej umowy o świadczenie usług Operatora na rzecz Użytkownika za wynagrodzeniem (z wyjątkiem dostępu do wersji demo Serwisu, która jest nieodpłatna).
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia z korzystania usług Serwisu.
 6. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej. Rejestrując konto użytkownika i akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik potwierdza wskazane wymagania.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za Usługi Operatora zgodnie z §5 Regulaminu oraz Polityką Taryf i Zwrotów Kosztów (https://roboccasion.com/pl/polityka-taryf-i-zwrotu-kosztow) dostępną na Stronie internetowej Operatora.
 8. Właściciel Serwisu nie jest właścicielem prezentowanych usług i produktów. Producenci i usługodawcy których oferty są prezentowane ostatecznie same zarządzają stanem magazynowym produktów oraz dostępności swoich ofert.
 9. Obowiązki Operatora wynikające z niniejszej Umowy ograniczają się do świadczenia Usług w zakresie analizy, monitoringu i prezentacji produktów lub usług (ofert) z kategorii wskazanej przez użytkownika. W przypadku, gdy Klient decyduje się na dokonanie zamówienia usługi lub produktu prezentowanego. Producent lub Usługodawca dostarcza zamówioną ofertę z której klient chce skorzystać. Operator nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem z Producentem lub Usługodawcą w związku z czym Operator nie reguluje ani nie kontroluje zgodności transakcji z obowiązującymi przepisami prawa i normami prawnymi, warunkami transakcji, a także działaniami i skutkami zawarcia, wykonania lub wypowiedzenia umowy. Operator nie rozpatruje roszczeń Użytkownika dotyczących niewypełnienia (nienależytego wykonania) zobowiązań Producenta lub Usługodawcy wynikających z tych umów.
 10. Operator nie gwarantuje pełnej dostepności usługi lub produktów podczas przygotowywania Zgłoszenia przez Użytkownika, a jedynie musi wybrać potencjalnie dostępne opcje w oparciu o zgłoszenie(oferty). O dostępności decyduje Producent lub Usługodawca. Dane o produktach i usługach przekazane Użytkownikowi przez Operatora w Raporcie nie stanowią oferty w zakresie gwarantowanego świadczenia usług.

§ 3 DEFINICJE

 1. Użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych, posiadającą własne konto i dostęp do Serwisu, która przeszła procedurę rejestracji i otrzymała osobiste Dane Autoryzacji, Użytkownik jest Stroną Umowy z Usługodawcą na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie
 2. Odwiedzający: Osoba fizyczna, która odwiedziła stronę internetową w dowolnym momencie. Osoba fizyczna, która założyła konto w wersji demo (nieodpłatnej).
 3. Serwis: platforma internetowa Roboccasion.com dostępna na stronie https://roboccasion.com/pl za pośrednictwem, dokonywana jest analiza ofert usług lub produktów których klient poszukuje na podstawie wypełnionego przez klienta zgłoszenia. Operator prezentuje oferty produktów lub usługi z kategorii którą wybrał użytkownik, wraz z porównaniem tych ofert opierając się o takie wskaźniki jak:cena,dostępność,jakość,opinie innych użytkowników, aspekty techniczne charakterystyczne dla danego rodzaju ofert
 4. Subskrypcja – automatycznie odnawiany dostęp do Serwisu Roboccasion.com w pełnej funkcjonalnie wersji, dzięki cyklicznie zautomatyzowanemu pobieraniu opłat za korzystanie z Serwisu zgodnie z warunkami określonymi w Polityce taryf i zwrotu kosztów (https://roboccasion.com/pl/polityka-taryf-i-zwrotu-kosztow). Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Subskrypcja może zostać w każdej chwili anulowana- przerwana poprzez zakładkę https://roboccasion.com/pl/unsubscribe Opłaty pobierane są w odstępach cyklicznych do czasu wypowiedzenia subskrypcji.
 5. Polityka taryf i zwrotu kosztów- dokument określający aktualne warunki płatności za dostęp do Serwisu: wysokość opłat, okres subskrypcji, metodę płatności,pakiety, ceny i politykę zwrotów kosztów oraz wszelkie inne dane związane z płatnościami Użytkownika za Usługi Operatora. Polityka Taryf i Zwrotów Kosztów dla każdego typu Usługi oraz wszelkie inne informacje rozliczeniowe są określane, wskazywane i regularnie aktualizowane przez Operatora na Stronie Internetowej Operatora pod następującym linkiem: https://roboccasion.com/pl/polityka-taryf-i-zwrotu-kosztow.
 6. Dane Autoryzacji to dane umożliwiające Uwierzytelnienie Użytkownika. Domyślnie login i hasło utworzone przez Użytkownika są Danymi Autoryzacji użytkownika.
 7. Uwierzytelnienie oznacza potwierdzenie zdolności prawnej Użytkownika do dokonywania transakcji za pośrednictwem Serwisu i / lub otrzymywania informacji o transakcjach za pośrednictwem Serwisu zgodnie z procedurą określoną w niniejszej Umowie. Aby wykonać operację za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik musi dokonać uwierzytelnienia za pomocą oprogramowania Operatora na podstawie Danych Autoryzacji wprowadzonych przez Użytkownika.
 8. Polityka prywatności to polityka, która reguluje przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych i / lub innych danych Użytkownika i Operatora przez cały okres wykonywania niniejszej Umowy, dostępna pod adresem: https://roboccasion.com/pl/polityka-prywatnosci
 9. Zgłoszenie oznacza dokument elektroniczny utworzony przez Użytkownika, wskazujący Informacje, które mają być wykorzystywane przez Serwis.
 10. Informacje oznaczają dane o preferowanych cechach produktu lub usługi przekazane przez Użytkownika i wykorzystane przez Operatora do sporządzenia Raportu, a także dane Użytkownika, w tym jego/jej Dane Osobowe.
 11. Producent oznacza odrębną (od Operatora) osobę prawną prowadzącą działalność, oferującą Użytkownikowi produkty dostępne w swojej ofercie na warunkach określonych w umowie producenta.
 12. Usługodawca oznacza odrębny (od Operatora) podmiot prowadzący działalność, oferującą Użytkownikowi usługi dostępne w swojej ofercie na warunkach określonych w umowie Usługodawcy.
 13. Raport - dokument elektroniczny generowany przez Operatora na podstawie Zgłoszenia, zawierający listę dostępnych ofert świadczących usługi lub oferujących produkty z kategorii wskazanej przez Użytkownika, zgodnie z wybranymi przez Użytkownika parametrami, na podstawie których tworzona jest dla Użytkownika lista umieszczana na Koncie Osobistym Użytkownika w sekcji Oferty. Według uznania Operatora może zostać uzupełniona o inne oferty, które w ocenie Operatora mogą również zainteresować Użytkownika.
 14. Formularz Użytkownika oznacza stronę w Serwisie Operatora, na której Użytkownik musi wprowadzić wszystkie istotne informacje rejestracyjne przed uzyskaniem dostępu do Serwisu zgodnie z niniejszą Umową i Polityką Prywatności.
 15. Okres świadczenia Usługi (Okresy) oznacza okres aktywnej Subskrypcji, w którym Operator świadczy Usługi na rzecz Użytkownika. Rodzaje takich Okresów określone są na stronie internetowej Operatora pod następującym linkiem: https://roboccasion.com/pl/polityka-taryf-i-zwrotu-kosztow
 16. Operator Płatności – zewnętrzny pomiot obsługujący płatności za Usługi w ramach Serwisu, zgodnie z wybranym przez Użytkownika modelem płatności dopuszczonym przez Usługodawcę w Polityce taryf i zwrotu kosztów (https://roboccasion.com/pl/polityka-taryf-i-zwrotu-kosztow). Dane karty płatniczej do dokonywania płatniczej Subskrypcji podawane są bezpośrednio do Operatora Płatności.
 17. Operator (Operator) i Użytkownik mogą czasami być określani indywidualnie jako „Strona" w niniejszej Umowie, a łącznie jako „Strony".

§ 4 REJESTRACJA

 1. Aby uzyskać dostęp do Usługi, Użytkownik musi zarejestrować konto Użytkownika w Serwisie, zaakceptować warunki Umowy podczas wypełniania Formularza Użytkownika na stronie internetowej. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki niniejszej Umowy w momencie wprowadzenia jego/jej danych na stronie internetowej oznacza akceptację niniejszej Umowy przez Użytkownika.
 2. Użytkownik musi wypełnić Formularz Użytkownika na stronie internetowej, wprowadzając odpowiednie dane rejestracyjne. Wprowadzając dane na stronie internetowej, Użytkownik musi podać swoje imię i nazwisko, kod pocztowy, numer pesel, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 3. Użytkownik musi podać istotne, kompletne i wiarygodne informacje oraz zapewnić ich przydatność. Użytkownik musi podać swoje dane osobowe wymagane do Zgłoszenia zgodnie z niniejszą Umową i Polityką prywatności do niniejszej Umowy.
 4. Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności danych autoryzacji, których używa do uzyskania dostępu do strony internetowej. Ponadto Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość podawanych przez siebie danych osobowych.
 5. Jeżeli Użytkownik dowie się o jakimkolwiek nieuprawnionym wykorzystaniu jego/jej Danych Autoryzacyjnych, jest zobowiązany / zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Operatora, kontaktując się z obsługą techniczną pod adresem e-mail: support_pl@roboccasion.com.
 6. Podczas rejestracji na stronie internetowej Użytkownik nie ma prawa ujawniać (lub w przypadku ujawnienia ponosi wyłączną odpowiedzialność) swojego nazwiska, imion, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej i innych danych osobowych lub danych osób trzecich bez ich osobistej zgody na takie czynności wykonywane bezpośrednio poprzez wypełnienie formularza Użytkownika.
 7. Aby skorzystać z Usług świadczonych przez Operatora na podstawie niniejszej Umowy, Użytkownik musi zawsze postępować zgodnie z procedurą składania Zgłoszenia określoną w niniejszej Umowie.
 8. Aby złożyć Zgłoszenie, Użytkownik musi podać Informacje zgodnie z wymaganiami. Podczas tworzenia Zgłoszenia Użytkownik musi wskazać parametry usługi lub produktu w zależności od kategorii którą użytkownik wybrał oraz podać swoje imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz inne dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 9. Procedura składania Zgłoszenia wykonywana jest z Konta Osobistego Użytkownika po dokonaniu przez Użytkownika transakcji płatniczej za świadczenie Usług. Użytkownik musi zapłacić za Usługi w ramach niniejszej Umowy w wysokości i w sposób określony w §5 niniejszego Regulaminu.
 10. Po otrzymaniu Zgłoszenia Operator musi zaprezentować oferty zgodnie z parametrami podanymi w zgłoszeniu.
 11. Operator świadczy usługi na rzecz Użytkownika przez całą dobę. Czynności Operatora mające na celu wykonanie niniejszej Umowy, które nie zostały wykonane automatycznie, będą wykonywane w dni robocze.

§ 5 ROZLICZENIA PŁATNOŚCI

 1. Operator ustala koszt Usług w Polityce Taryf i Zwrotów Kosztów (https://roboccasion.com/pl/polityka-taryf-i-zwrotu-kosztow) dostępnej na Stronie internetowej Operatora.
 2. Operator ma prawo do jednostronnej zmiany cen Usług w całości lub w części (tj. Obniżenia lub podwyższenia), ustalenia nowych Taryf i / lub anulowania istniejących Taryf. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę (wejście w życie) nowych Taryf, ma prawo w każdym momencie do złożenia oświadczenia o rezygnacji z Umowy i cofnięciu Subskrypcji. Procedura Anulowania Subskrypcji została opisana w §6.
 3. Operator pobiera wynagrodzenie za swoje Usługi z góry za określony okres Subskrypcji.
 4. Użytkownik dokonuje płatności za Usługi Operatora w ten sposób, że rejestruje i podaje dane swojej bankowej karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem Strony Internetowej lub w inny sposób uzgodniony z Operatorem, w tym z wykorzystaniem technologii internetowych. Z rachunku bankowego Użytkownika środki pieniężne zostaną pobrane automatycznie zgodnie z wybranym okresem rozliczeniowym i zasadami subskrypcji i pakietu na który użytkownik zdecydował się.
 5. Płatność za usługi Operatora odbywa się co do zasady w formie polecenia zapłaty środków pieniężnych z rachunku karty bankowej Użytkownika, zgodnie z aktualną stawką, określoną w Polityce Taryf i Zwrotów Kosztów (https://roboccasion.com/pl/polityka-taryf-i-zwrotu-kosztow) dostępnej na Stronie internetowej Operatora. Jeżeli na koncie Użytkownika nie ma wystarczających środków na opłacenie usług Operatora, Usługodawca natychmiast blokuje Użytkownikowi dostęp do Serwisu. Z momentem zablokowania dostępu, Operator zaprzestaje świadczenia usług na rzecz Użytkownika i Użytkownik nie ma dostępu do treści Serwisu. Usługodawca ma prawo ponawiać próby wypłaty środków w celu dokonania przez Użytkownika skutecznej płatności za Usługi Operatora. Jeżeli płatność zostanie skutecznie dokonana, Operator przywraca Użytkownikowi dostęp do Serwisu. Polecenie zapłaty działa na warunkach okresowego abonamentu lub płatności jednorazowej w zależności od wyboru Użytkownika.
 6. Świadczenie Usług przez Operatora następuje wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu i Konta Użytkownika.
 7. Dostępne formy płatnośc i podmiot świadczący obsługę płatności określone zostały w https://roboccasion.com/pl/polityka-taryf-i-zwrotu-kosztow

§ 6 REZYGNACJA

ANULOWANIE SUBSKRYPCJI

WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Niniejsza Umowa jest uważana za zawartą i obowiązującą od dnia, w którym Użytkownik wykona czynności określone w §4 I 5 Regulaminu tj. dokona rejestracji Użytkownika i dokona płatności za Usługi, co to oznacza pełną i bezwarunkową akceptację wszystkich warunków niniejszej Umowy przez Użytkownika bez żadnych wyjątków i / lub ograniczeń.
 2. Użytkownik ma w każdym czasie prawo do rezygnacji z płatnej subskrypcji - do rezygnacji z płatnych usług. Aby anulować subskrypcję, Użytkownik musi odpowiednio kliknąć link https://roboccasion.com/pl/unsubscribe i wykonać wymagane czynności. Anulując subskrypcję płatności, Użytkownik wypowiada Umowę zawartą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 3. Anulowanie Subskrypcji dokonywane jest w sposób zautomatyzowany. Zgłoszenie zostaje przetworzone przez Usługodawcę w terminie 3 dni roboczych od wysłania zgłoszenia o chęci anulowania subskrypcji. Anulowanie płatności jest skuteczne od następnego Okresu płatności/subskrypcji
 4. Oświadczając przy Rejestracji, że Użytkownik żąda natychmiastowego rozpoczęcia wykonania Usługi, Zawierając niniejszą Umowę, Użytkownik wyraża pełną, wyraźną zgodę i przyjmuje do wiadomości, że nie będzie obowiązywał 14-dniowy okres odstąpienia od umowy (na podstawie Ustawy o prawach konsumentów) po przesłaniu przez Usługodawcę Raportu i ofert instytucji finansowych.

§ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

 1. Operator zapewnia Użytkownikowi całodobowy dostęp do Strony Internetowej.
 2. Operator ma prawo do sprawdzania i wstępnej weryfikacji Informacji ujawnionych przez Użytkownika.
 3. Operator zobowiązany jest rozpatrzyć wszystkie Zgłoszenia Użytkownika i złożyć odpowiednie Raporty pod warunkiem, że Użytkownik zapoznał się z warunkami niniejszej Umowy i prawidłowo wypełnił Zgłoszenie.
 4. Operator musi powiadomić Użytkowników o wszelkich zmianach warunków niniejszej Umowy poprzez opublikowanie jej najnowszej wersji Regulaminu
 5. Operator ma prawo zablokować Użytkownika, jeśli ten ostatni nie zapłaci w całości za Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
 6. Operator ma prawo zawiesić działanie Serwisu- Strony Internetowej i / lub Usługi, a także sprzętu i oprogramowania zapewniającego interakcję pomiędzy Stronami niniejszej Umowy, w przypadku jakiegokolwiek istotnie nieprawidłowego funkcjonowania, błędów lub awarii, a także w celu konserwacji prewencyjnej i zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi. Za okres zawieszenia działalności Serwisu, wynagrodzenie nie będzie pobierane od Użytkownika.
 7. Operator ma prawo do wyświetlania na Koncie Osobistym Użytkownika innych opcji ofert, które nie spełniają jego/jej pierwotnie określonych wymagań pod względem parametrów, w celu przekazania większej ilości informacji o możliwych produktach i usługach.

§ 8 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszej Umowy.
 2. Użytkownik musi również podać dokładne informacje podczas rejestracji na stronie internetowej.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do powielania, kopiowania, sprzedawania, odsprzedawania lub wykorzystywania jakichkolwiek serwisów lub części Serwisu do celów komercyjnych bez uprzedniej zgody Operatora. W szczególności na mocy niniejszej Umowy Operator nie udziela Użytkownikowi żadnej licencji, przekazania praw autorskich do treści Serwisu, ani do koncepcji Serwisu.
 4. Użytkownik może uzyskać dostęp do Strony Internetowej przy użyciu swoich danych autoryzacyjnych tylko z jednego urządzenia w danym momencie.
 5. Operator informuje Użytkownika o każdej zmianie Regulaminu, Polityki Taryf i Zwrotów Kosztów oraz Polityki Prywatności. Użytkownik zobowiązany jest jednak samodzielnie i terminowo zapoznać się z Informacjami dotyczącymi zmian Taryf oraz warunków niniejszej Umowy publikowanymi na Stronie internetowej.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za Usługi zgodnie z Taryfami w czasie i na zasadach ustalonych przez Operatora. Taryfy dla każdego rodzaju Usługi są ustalane, wskazywane i aktualizowane na bieżąco przez Operatora na stronie internetowej Operatora pod: https://roboccasion.com/pl/polityka-taryf-i-zwrotu-kosztow.
 7. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji Operatorowi i musi przesyłać Zgłoszenia w sposób i w przypadkach przewidzianych niniejszą Umową w §11.
 8. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w każdym czasie zgodnie z zasadami przewidzianymi w §6 Regulaminu. W przypadku takiego wypowiedzenia, Użytkownik traci prawo do pełnego dostępu i korzystania ze strony internetowej Operatora i Usług Operatora bez zwrotu kosztów na rzecz takiego Użytkownika.
 9. Prawo do zablokowania Użytkownika oznacza jednostronne prawo Operatora do zablokowania Użytkownika tak, aby ten ostatni nie korzystał z Usług, w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

§ 9 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Wymagania techniczne do korzystania z Usług w ramach Serwisu są następujące:
  1. Posiadanie przez Użytkownika Urządzenia końcowego;
  2. Dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów: (Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X); starsze wersje przeglądarek mogą być niekompatybilne z serwisem;
  3. Posiadanie konta poczty e-mail;
  4. Włączona obsługa Javascript plików „cookies".
 2. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w Urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. pliki „cookies". Instalacja plików „cookies" jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług w ramach Serwisu. Szczegóły wykorzystywania plików „cookies" zostały określone w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej: https://roboccasion.com/pl/polityka-prywatnosci.

§ 10 USŁUGA NEWSLETTERA

 1. Dokonując Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora newslettera na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. (checkbox);
 2. Wydawcą newslettera jest Operator.
 3. W ramach usługi przesyłania informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Subskrybenta adres e-mail wysyłana jest przez Wydawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) ("Newsletter").
 4. Usługa subskrypcji Newslettera jest bezpłatna dla Użytkowników, którzy mają Konto Użytkownika i aktywną Subskrypcję płatności za Usługi Operatora.
 5. Newsletter zawiera między innymi aktualne informacje o ofertach, opis aktualnej oferty handlowej, informacje o wydarzeniach w branży, wydarzeniach dotyczących aktualnych promocji i akcji specjalnych oraz nowościach.
 6. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez wpisanie w treści "Newsletter:" adresu e-mail Subskrybenta i kliknięcie przycisku "Zapisz" oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.
 7. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 30 dniach od daty rejestracji.
 8. Korzystanie przez Subskrybenta z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 9. Zamówienie przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z przesyłaniem informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Każdy Newsletter zawiera:
  1. informację o Wydawcy,
  2. wypełnione pole "temat", określające treść przesyłki,
  3. informację o sposobie rezygnowania z usługi.
 11. Każdy Użytkownik-Subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez:
  1. kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości lub
  2. poinformowanie Operatora o chęci rezygnacji z subskrypcji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres brakzgody@roboccasion.com.
 12. Po wykonaniu jednej z powyższych czynności Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.
 13. Adres e-mail, podany przez Subskrybenta dla celów korzystania z Newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.

§ 11 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 3. Umieszczając dane osobowe i wszelkie inne dane na stronie internetowej, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się z Polityką Prywatności Operatora dostępną na stronie internetowej https://roboccasion.com/pl/polityka-prywatnosci oraz że udzielił Operatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania niniejszej Umowy. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest świadczenie usług na rzecz Użytkownika, zapewnienie Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu udziału w kampaniach reklamowych, reklamie ukierunkowanej oraz wykonywania innych czynności opisanych w Umowie.
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są od momentu zarejestrowania się Użytkownika na Stronie Internetowej do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Operatora informacji o kampaniach reklamowych prowadzonych przez Operatora i / lub jego partnerów, a także wszelkich innych informacji, których rozpowszechnianie nie jest zabronione, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odpowiedzialność Operatora względem Użytkownika będącego Konsumentem regulowana jest przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j. z późn. zm.) oraz inne przepisu prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Użytkownik, będący Konsumentem może, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta – bez podania przyczyny – odstąpić od umowy zawartej z Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu, składając stosowne oświadczenie na piśmie na adres siedziby Operatora lub drogą e-mail’ową na adres: reklamacje@roboccasion.com w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie powinno być wysłane przez Konsumenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na w/w adres poczty elektronicznej Operatora. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach ust. 2 (powyżej) nie ma zastosowania do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Zamówienie na Usługi dostępu do treści/produktów cyfrowych na okres rozpoczynający się przed upływem czternastu dni od dnia zawarcia przez konsumenta umowy z Usługodawcą, gdzie jednocześnie Konsument wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia przez Usługodawcę usługi przed upływem terminu określonego w art. 27 ustawy o prawach konsumenta tzn. przed upływem czternastu dni od dnia zawarcia przez niego umowy z Usługodawcą (art. 36 pkt 2 ustawy, oznacza (co Konsumenta potwierdza elektronicznie składając zamówienie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji), że Konsument akceptuje regulamin oraz chce natychmiastowego świadczenia usług i rozumie, że nie będzie mógł od niej odstąpić w ciągu 14 dni a przy tym został powiadomiony przez Usługodawcę o tym, że utracił przysługujące mu prawo odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody na rozpoczęcie świadczenia przez Usługodawcę usługi przed upływem terminu 14 dni od zawarcia tejże umowy.
 5. Termin do złożenia (wysłania) oświadczenia o odstąpieniu od umowy określony w art. 27 ustawy o prawach konsumenta biegnie od dnia zawarcia umowy (art. 28 pkt 2 tej ustawy).
 6. Po odstąpieniu od umowy przez Użytkownika, Operator zwróci Użytkownikowi zapłaconą cenę w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia od odstąpieniu. Zwrot ceny następuje poprzez wpłatę na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego. Chyba, że Użytkownik zażądał natychmiastowego rozpoczęcia Usługi, wtedy roszczenie o zwrot uiszczonej opłaty nie przysługuje. Użytkownik może w takiej sytuacji w każdym czasie anulować subskrypcję i wypowiedzieć Umowę na zasadach opisanych w §6.

§ 13 RĘKOJMIA

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania usługi, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 3. Konsument jeżeli usługa sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Operator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wadę usunie. Jeżeli jednak usługa była już naprawiana przez Usługodawcę albo Operator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany usługi na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany usługi lub usunięcia wady.
 4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany usługi na wolną od wad albo zamiast wymiany usługi żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie usługi do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość usługi wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Konsument jeżeli usługa ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany usługi na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 7. Operator jest obowiązany wymienić usługa wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Operator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową usługi wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest złożyć Reklamację zgodnie z warunkami §13 niniejszego Regulaminu.
 10. Koszty usunięcia wady Usługi ponosi Operator.
 11. Operator w terminie czternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania usunięcia wady. Operator w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawa konsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta, którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.
 12. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 13. Operator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania usługi Konsumentowi.
 14. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania usługi Konsumentowi.
 15. W terminach określonych w pkt 13 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady usługi sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany usługi na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany usługi lub usunięcia wady.
 16. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 17. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne usługi sprzedanej stosuje się regulacje niniejszego paragrafu odpowienio, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 18. Jeżeli z powodu wady usługi Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia usługi, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 19. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Operator wadę podstępnie zataił.
 20. Operator o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na usługa Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.
 21. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta

§ 14 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach:
  1. związanych z jego funkcjonowaniem Serwisu,
  2. niewykonania lub nienależytego udostępnienia towarów/ usług i produktów cyfrowych przez Usługodawcę,
  3. nieprawidłowego obliczenia należności Ceny z tytułu Usługi,
  4. może dotyczyć niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie rozpoczęcia świadczenia tych Usług.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Ksnbiz Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10 w Gliwicach, KRS 0000713252 (dalej jako: Spółka) lub drogą e-mail’ową na adres: reklamacje@roboccasion.com
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe: numer telefonu lub adres poczty e-mail, a także opis problemu będącego podstawą reklamacji, reklamowanego okresu, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z Umowy lub z przepisów prawa – w przypadku gdy reklamujący żąda ich wypłaty, numer konta bankowego.
 4. Reklamacja może być złożona w terminie do 2 lat od :
  1. Dnia otrzymania dostępu do Usługi/treści cyfrowych/towaru gdy zostały nienależycie wykonane lub miały być wykonane
  2. ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usług,
  3. dnia, w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana,
  4. dnia otrzymania informacji o nieprawidłowym obliczeniu należności;
  5. doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usług.
  6. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia Użytkownika
 5. Postępowanie reklamacyjne jest prowadzone przez Usługodawcę, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
 7. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Operator zawiadamia Użytkownika listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 8. W przypadku wynajmowania powierzchni reklamowej, warunki reklamacji będzie określać indywidualna umowa między Stronami.
 9. Jeżeli świadczona usługa ma wadę, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Operator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego zastąpi usługę wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli usługa była już wymieniona lub naprawiana przez Operatora albo Operator nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany usługi na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Jeżeli Użytkownikiem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany usługi na wolną od wad albo zamiast wymiany usługi żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie usługi do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 11. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Usługi z wadą pozostaje do wartości usługi bez wady.
 12. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 13. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku bieżącego regulowania opłat należnych Operatorwi.
 14. Użytkownik ma prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym lub w przypadku Konsumenta w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. Drogę postępowania reklamacyjnego, uważa się za wyczerpaną, jeżeli reklamacja nie została przez Usługodawcę uwzględniona lub Operator nie zapłacił dochodzonej należności w terminie 30 dni od dnia, w którym reklamacja została uwzględniona.
 15. Spór cywilnoprawny wynikający z Umowy zawartej z Użytkownikiem będącym Konsumentem, może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 16. W razie braku uwzględnienia Reklamacji, Użytkownik może zwrócić się:
  1. O bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów, bądź jednej z organizacji konsumenckich (Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich) Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl
  2. Do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, skrytka pocztowa nr 178, numer telefonu sekretariat: 32 35 68 100, fax: 32 255 10 12, adres poczty elektronicznej: sekretariat@katowice.wiih.gov.pl (lub innej o podobnym charakterze),
  3. przez inny podmiot uprawniony wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych, prowadzonego przez Prezesa UOKiK, na wniosek Abonenta będącego konsumentem,
  4. może wystąpić z powództwem cywilnym do właściwego w sprawie sądu powszechnego
 17. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa lub w regulacjach, które są stosowane przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, obowiązujących w tych podmiotach regulaminach.

§ 15 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Strony ponoszą odpowiedzialność na podstawie niniejszej Umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jej warunków.
 2. Operator dokonuje wstępnej weryfikacji Informacji zamieszczone przez Użytkownika, jednak nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niespełnienia przez Użytkownika wymagań określonych przez Producenta lub Usługodawcę.
 3. Użytkownik akceptuje fakt, że Usługi świadczone przez Operatora mogą być chronione prawem własności intelektualnej.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty Użytkownika spowodowane niewykorzystaniem Strony Internetowej lub niektórych Usług Strony Internetowej na skutek słabego połączenia internetowego, trudności technicznych Użytkownika lub z jakiegokolwiek innego powodu niezwiązanego ze zdolnością Operatora do wypełnienia zobowiązań wynikających z takiej umowy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług Operatora świadczonych na podstawie niniejszej Umowy, chyba że szkoda taka powstała w wyniku działania w złej wierze, umyślnego uchybienia lub oszustwa po stronie Operatora.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Producenta lub Usługodawcy, Operator nie gwarantuje dostarczenia zamówionego produktu lub usługi, a jedynie wybiera i rekomenduje Użytkownikowi najbardziej odpowiednie oferty na podstawie zgłoszenia.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie jakichkolwiek rezultatów przy wykorzystaniu informacji ujawnionych Użytkownikowi w Raporcie. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie informacji przekazanych przez Operatora o ofertach na własne ryzyko.
 7. Operator nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Użytkownikiem a Usługodawcą; nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych między nimi.
 8. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za szkody wynikłe z:
  1. nawiązania kontaktu lub zawarcia umów, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub znajomości Użytkownika z Usługodawcą;
  2. niezawarcia przez Użytkowników lub Usługodawców umów;
  3. nienależytego wykonania bądź niewykonanie przez Użytkowników lub Usługodawców umów;
  4. sprzeczności treści w ofertach zamieszczonych na w Serwisie z rzeczywistym stanem rzeczy z ostatecznie przedstawioną ofertą przez Usługodawcę, z uwagi na fakt, że Usługodawca może zmieniać swoje oferty;
  5. prawdziwości i rzetelności informacji podawanych przez Użytkowników lub Usługodawców,
  6. zdolności Użytkowników i Usługodawców do realizowania umów;
  7. wypłacalności Użytkowników i Usługodawców.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za to, że Serwis nie spełnia oczekiwań Użytkownika i / lub jego postrzegania; takie niespełnienie oczekiwań i / lub negatywne postrzeganie nie stanowi podstawy do uznania Usług za niskiej lub niewystarczającej jakości.
 10. Postanowienia niniejszej Umowy nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Operatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
 11. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeżeli nieterminowe wykonanie lub niewykonanie nastąpiło z powodu okoliczności lub przyczyn niezależnych od Stron, takich jak wojna (w tym wojna domowa), zamieszki, sabotaż, embargo, pożary, powodzie i inne klęski żywiołowe, wybuchy, działania lub bezczynność władz publicznych, strajki, pandemię, epidemię.. Wszystkie lub którekolwiek z tych okoliczności są uważane za siłę wyższą. W ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od otrzymania informacji o wystąpieniu okoliczności siły wyższej, które opóźniają lub w inny sposób utrudniają realizację Umowy, Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się na piśmie.
 12. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub inne wydatki, które mogą powstać w wyniku działania siły wyższej.
 13. Jeżeli siła wyższa przerywa lub uniemożliwia wypełnienie zobowiązań Stron przez okres dłuższy niż 30 dni, każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę poprzez uprzednie pisemne wypowiedzenie drugiej Stronie.

§ 16 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Operatora tj. Ksnbiz Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dunikowskiego 10, 44-100, wpisana do Rejestru Pracodawców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713252, NIP 6312677767 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Oświadczenie Użytkownik może przesłać w następujących formach:
  1. pisemnie na adres: Ksnbiz Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dunikowskiego 10, 44-100, wpisana do Rejestru Pracodawców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713252, NIP 6312677767
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: https://roboccasion.com/pl/unsubscribe
 5. Użytkownik może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną poprzez Serwis https://roboccasion.com/pl. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tej możliwości, Operator prześle niezwłocznie potwierdzenie odbioru informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 6. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Operator zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Operatora), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Operator został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Operator dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w początkowej transakcji, chyba że została wyrażona wyraźna zgoda na inne rozwiązanie.
 9. Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług w okresie na odstąpienie od umowy, zapłaci kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Operatora o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy, w porównaniu z całym zakresem umowy.

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 kwietnia 2021 roku.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu lub wydanie nowego regulaminu przez Usługodawcę może nastąpić w przypadku:
  1. zmian w treści powszechnie obowiązującego prawa, jak również wydania orzeczeń lub decyzji przez uprawnione organy państwowe, kształtujących lub zmieniających prawa lub obowiązki stron określone w umowie lub osób trzecich, wpływających na sposób świadczenia usług, a także zmian w zakresie prawa podatkowego, w szczególności oddziaływujących na wysokość zobowiązań podatkowych, wprowadzających nowe podatki lub opłaty, lub też zmieniające sposób ich spełniania;
  2. zmian w zakresie właściwości i warunków technicznych prowadzenia portalu internetowego, w tym w szczególności, związanych z postępem technicznym lub technologicznym;
  3. zmian w zasadach funkcjonowania sieci Internet lub też zasadach komunikacji w ramach tej sieci, spowodowanych postępem technicznym lub technologicznym, zmianami powszechnie obowiązującego prawa lub też orzeczeniami albo decyzjami uprawnionych do ich wydania organów państwowych;
  4. zmian w organizacji lub przekształceń prawno-organizacyjnych Operatora z wyłączeniem zmian skutkujących następstwem prawnym;
  5. siły wyższej.
 3. Operator informuje o zmianie lub wydaniu nowego regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Zmiany w Regulaminie wywołują skutek – w braku odmiennego zastrzeżenia – od dnia zamieszczenia informacji o zmianie. Nowe postanowienia Regulaminu stosowane są do zamówień złożonych po dniu ich wejścia w życie. Jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy dotychczasowych Użytkowników są oni informowani o zmianie również drogą mailową.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod warunkiem złożenia wypowiedzenia, w formie w której zawarto Umowę, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.
 5. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 6. Do korzystania z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.
 7. W razie sporów, Strony są zobowiązane przede wszystkim dążyć do polubownego rozwiązania sporu.
 8. Operator przesyła informacje związane z kontem Użytkownika (np. Autoryzacja płatności, konta, zmiana hasła lub Forma płatności, zgłoszone z prośbą o potwierdzenie, powiadomienia) w formie elektronicznej, przez pocztę elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji w Formularzu Użytkownika / Danych autoryzacyjnych.
 9. Jeśli którekolwiek postanowienie lub postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień pozostają w pełnej mocy i skuteczności.

Wspierane systemy płatności.