POLITYKA TARYF I ZWROTU KOSZTÓW


Wersja 1 z dnia 7.04.2021 roku.


 1. Niniejsza Polityka Taryf i Zwrotu Kosztów stanowi integralną część REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Ksnbiz Sp. z o.o. (opublikowanego na stronie https://roboccasion.com/pl/regulamin-1; dalej jako: Regulamin), określa i ustala wszelkie ceny (koszty) oraz politykę zwrotu kosztów na podstawie Umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.
 2. Właścicielem Serwisu Roboccasion.com jest spółka Ksnbiz Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dunikowskiego 10, 44-100, wpisana do Rejestru Pracodawców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713252, NIP 6312677767, POSIADAJĄCA KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5 000,00 ZŁ WPŁACONY W CAŁOŚCI, [zwany dalej: Usługodawcą, Operatorem], z którą można się również kontaktować drogą mailową pod adresem e-mail: info@roboccasion.com
 3. Usługi świadczone przez Operatora są odpłatne i dostępne w trybie odnawialnej subskrypcji. Okres świadczenia usługi to 15 dni kalendarzowych rozpoczynający się w dniu zapłaty za Usługi. Po tym czasie następuje automatyczne przedłużenie okresu na kolejny okres 15 dni. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Usługi Operatora będą świadczone na zasadzie abonamentu począwszy od pierwszego dnia Okresu Subskrypcji
 5. Subskrypcja rozpocznie się pierwszego dnia zapłaty i trwa do czasu wypowiedzenia umowy(Anulowania subskrypcji przez Użytkownika).
 6. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę (zakończyć subskrypcję). Procedurę wypowiedzenia Umowy określa §6 Regulaminu Takie wypowiedzenie spowoduje utratę całego dostępu do Serwisu i świadczonych usług przez Operatora i Operatora bez zwrotu kosztów dla Użytkownika. Aby zakończyć subskrypcję, Użytkownik wejdzie na stronę „Anuluj subskrypcję" (https://roboccasion.com/pl/unsubscribe) na stronie internetowej Operatora i zastosuje się do instrukcji dotyczących wypowiedzenia (anulowania).
 7. Płatność, w tym rejestrację karty płatniczej lub kredytowej oraz płatności online, obsługuje Operator Płatności.
 8. Użytkownik, dokonując płatności za usługę, akceptuję Regulamin Operatora płatności. Płatność nie jest elementem świadczonych przez Operatora usług lecz jest to usługa świadczona przez Operatora Płatności.
 9. Użytkownik akceptując politykę taryf i zwrotów firmy Ksnbiz Sp. z o.o. oraz zgadzając się na Subskrypcję, wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez Operatora Płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za dostęp do usługi. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności zgodnie z §3 Polityki taryf i zwrotu kosztów.
 10. Użytkownik wyraźnie wyraża pełną zgodę, że moment rozpoczęcia świadczenia usługi Operatora wiąże się z skutecznym połączeniem karty kredytowej/debtowej lub dokonaniem opłaty za pomocą przelewu elektronicznego. Użytkownik wyraźnie akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że pełne świadczenie usługi przez Operatora (za które należne jest wynagrodzenie) następuje po otrzymaniu przez Użytkownika dostępu do Serwisu o pełnej funkcjonalności oraz dostarczeniu mu listy ofert za pośrednictwem strony internetowej oraz przesłaniu listy ofert na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji.
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Operatorowi przysługuje wynagrodzenie za świadczoną usługę. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedawcy dokonają zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Użytkownik nie otrzyma zwrotu za okres abonamentowy, w którym usługa została wykonana.
 12. Cena usług operatora kształtuje się następująco:
  • Opłata aktywacyjna: 0,00 EUR lub 0,01 EUR (wysokość opłaty aktywacyjnej zależy dostawcy usług płatniczych i jest niezależna od Operatora)
  • Opłata subskrypcyjna: 5,5 EUR pobierana co 15 dni
 13. Płatności za Usługi w ramach niniejszej Umowy będą dokonywane na podstawie 100% przedpłaty w sposób określony w Regulaminie i niniejszej Polityki dotyczących opłat. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze:
  1. Visa
  2. Visa Electron
  3. Mastercard
  4. MasterCard Electronic
  5. Maestro
 14. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość płatności. Jeżeli płatność nie zostanie pomyślnie uregulowana z powodu wygaśnięcia, niewystarczających środków lub z innego powodu, a Użytkownik nie wypowie Umowy, Operator natychmiast blokuje konto Użytkownika i dostęp do Serwisu do czasu uiszczenia pełnej płatności.
 15. Zobowiązanie Użytkownika do zapłaty za Usługi Operatora uważa się za wykonane dopiero po wpłynięciu całości środków na rachunek Operatora.
 16. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen (kosztów) Usług według własnego uznania. W przypadku zmiany cen, Operator informuje o tym fakcie Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę cen, może wypowiedzieć Umowę na zasadach opisanych w §6 Regulaminu.
 17. Wszystkie ceny za Usługi Operatora zostaną ustalone w walucie EUR. Usługi Operatora Płatności nie podlegają zwrotowi i nie obejmują opłat bankowych i / lub komercyjnych.
 18. Ceny Usług Operatora zawierają podatek VAT (23%).

Wspierane systemy płatności.