POLITYKA TARYF I ZWROTU KOSZTÓW

Wersja 2 z dnia 7.04.2021 roku.

 1. Niniejsza Polityka Taryf i Zwrotu Kosztów stanowi integralną część REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Ksnbiz Sp. z o.o. (opublikowanego na stronie https://roboccasion.com/pl/polityka-taryf-i-zwrotu-kosztow; dalej jako: Regulamin), określa i ustala wszelkie ceny (koszty) oraz politykę zwrotu kosztów na podstawie Umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.
 2. Właścicielem Serwisu roboccasion.com jest spółka Ksnbiz Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dunikowskiego 10, 44-100, wpisana do Rejestru Pracodawców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000713252, NIP 6312677767, POSIADAJĄCA KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5.000,00 ZŁ WPŁACONY W CAŁOŚCI, [zwany dalej: Usługodawcą, Operatorem], z którą można się również kontaktować drogą mailową pod adresem e-mail: info@roboccasion.com
 3. Usługi świadczone przez Operatora są podzielone na następujące Okresy świadczenia usług (Subskrypcji):
 1. Okres testowy: okres 7 dni kalendarzowych darmowego dostępu do usługi po tym okresie rozpoczyna się okres standardowy. Użytkownik ma prawo w każdej chwili przerwać okres testowy, w tym przypadku okres standardowy nie zostanie rozpoczęty, a użytkownikowi nie zostaną pobrane żadne środki. Okres testowy rozpoczyna się w dniu aktywacji usługi.
 2. Okres standardowy: okres 15 dni kalendarzowych rozpoczynający się po zakończeniu okresu testowego oraz dokonaniu zapłaty za Usługi.
 1. Usługi Operatora będą świadczone na zasadzie abonamentu począwszy od pierwszego dnia Okresu standardowego.
 2. Subskrypcja rozpocznie się pierwszego dnia Okresu standardowego i potrwa maksymalnie 6 (sześć) miesięcy kalendarzowych. Po zakończeniu abonamentu Umowa zostanie uznana za rozwiązaną. Jeżeli płatność nie zostanie pomyślnie uregulowana z powodu wygaśnięcia, niewystarczających środków lub z innego powodu, przyczyni się to do automatycznego zablokowania konta Użytkownika, a tym samym spowoduje przerwanie świadczenia usług, do czasu uiszczenia płatności.
 3. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę (zakończyć subskrypcję). Procedurę wypowiedzenia Umowy określa §6 Regulaminu Takie wypowiedzenie spowoduje utratę całego dostępu do Serwisu i świadczonych usług przez Operatora i Operatora bez zwrotu kosztów dla Użytkownika. Aby zakończyć subskrypcję, Użytkownik wejdzie na stronę „Anuluj subskrypcję" (https://roboccasion.com/pl/unsubscribe) na stronie internetowej Operatora i zastosuje się do instrukcji dotyczących wypowiedzenia (anulowania).
 4. Płatność w tym rejestrację karty płatniczej/ kredytowej obsługuje Operator Płatności, którym jest/są:
 1. https://stripe.com
 1. Użytkownik, dokonując wyboru metody płatności za subskrypcję, akceptuje Regulamin Operatora płatności. Płatność nie jest elementem świadczonych przez Operatora usług lecz jest to usługa świadczona przez Operatora Płatności.
 2. Użytkownik wyraźnie wyraża pełną zgodę, że moment rozpoczęcia świadczenia usługi Operatora wiąże się z skutecznym połączeniem karty kredytowej. Użytkownik wyraźnie akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że pełne świadczenie usługi przez Operatora (za które należne jest wynagrodzenie) następuje po otrzymaniu przez Użytkownika dostępu do Serwisu o pełnej funkcjonalności oraz dostarczeniu mu listy ofert za pośrednictwem strony internetowej oraz przesłaniu listy ofert na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Operatorowi przysługuje wynagrodzenie za świadczoną usługę. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedawcy dokonają zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Użytkownik nie otrzyma zwrotu za okres abonamentowy, w którym usługa została wykonana.
 4. Cena usług operatora kształtuje się następująco:
 1. Opłata aktywacyjna: 0 EUR
 2. Okres standardowy 5,5 EUR co 15 dni kalendarzowych
 1. Płatności za Usługi w ramach niniejszej Umowy będą dokonywane na podstawie 100% przedpłaty w sposób określony w Regulaminie i niniejszej Polityki dotyczących opłat.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość płatności. Jeżeli płatność nie zostanie pomyślnie uregulowana z powodu wygaśnięcia, niewystarczających środków lub z innego powodu, a Użytkownik nie wypowie Umowy, Operator natychmiast blokuje konto Użytkownika i dostęp do Serwisu do czasu uiszczenia pełnej płatności.
 3. Zobowiązanie Użytkownika do zapłaty za Usługi Operatora uważa się za wykonane dopiero po wpłynięciu całości środków na rachunek Operatora.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen (kosztów) Usług według własnego uznania. W przypadku zmiany cen, Operator informuje o tym fakcie Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę cen, może wypowiedzieć Umowę na zasadach opisanych w §6 Regulaminu.
 5. Wszystkie ceny za Usługi Operatora zostaną ustalone w EUR.
 6. Ceny Usług Operatora zawierają podatek VAT (23%).

Strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji